Статті

56 Левицький С.І., Кононенко А. В. Аналіз моделей дата-майнингу в розробці додатків для онлайн-торгівлі // Науковий журнал “Праці ЗІЕІТ”: наук. журн. / [редкол.: Г. В. Туровцев (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: Вид-во приватного акціонерного товариства “Приватний вищий навчальний заклад “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”, 2023. Вип. 1(6). – с.77-83 doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.7716000
55. Левицький С.І. Підхід до моделювання вартості статистичного життя з використанням середньодушового доходу / С.І. Левицький, О.М. Гнєушев, В.М. Махлинець // Управління розвитком. – 2019. – т.17, вип.4 – Режим доступу: https://businessperspectives.org/journals/development-management/issue-339
doi: http://dx.doi.org/10.21511/dm.17(4).2019.01
54 Левицький С.І. Моделювання економічного еквіваленту вартості життя у Запорізькій області / С.І. Левицький, О.М. Гнєушев, В.М. Махлинець // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – №6(17) – С.813-818. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/141.pdf
53 Михайлик Д.П. Моделювання фінансової стійкості інтегрованих структур при злиттях та поглинаннях / Михайлик Д.П., Левицкий С.И.,  Шевченко Е.А. // Часопис економічних реформ.- 2017.-№ 2. – C.56-69.
52 Руденська В.В. Моделирование систем жизнеспособного управления стратегическим потенциалом интегрированных  структур / В.В. Руденська, С.І. Левицький, Д.П. Михайлик // Вісник ЗНУ. Серія: Економічні науки  – №1(33), 2017. – С.52-65.
51 Руденська В. В. Моделі інформаційної підтримки процесів інтеграції у металургійній галузі / В. В. Руденська, С. І. Левицький, Д. П. Михайлик // Часопис економічних реформ. – 2016. – № 4. – С. 34-40.
50 Левицкий С.И. Механизм выбора предприятий для слияния или поглощения в рамках интегрированной экономической системы // Нове в економічній кібернетиці: Зб. наук. ст. / під загал. ред. Ю.Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т. // Моделювання фінансових процесів. – Донецьк: “Юго-Восток”, 2014. – №2. – С.63-71.
49 Фрунзе І.О. Концепція моделювання процесів інтеграції складних економічних систем / Вдовиченко О.О., Левицький С.І., Фрунзе І.О. // Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал – № 1-3(85-87) – 2014. – С.70-81, режим доступу:  http://eccyb.org/index.php/isjec/ article/view/221
48 Левицкий С.И. Механизм планирования синергии при слияниях и поглощениях в процессе интеграции экономических объектов / С.И. Левицкий, И.А. Фрунзе // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – С.28-39.
47 Вдовиченко Е.А. Информационная поддержка процессов интеграции сложных экономических систем / Е.А.  Вдовиченко, С.И. Левицкий , И.А. Фрунзе// Нове в економічній кібернетиці: Зб. наук. ст. / під загал. ред. Ю.Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т. / Методи, моделі та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для складних економічних систем. – Донецьк: “Цифрова типографія”, 2014. – № 1. – С.24-46.
46 Левицкий С.И. Оценка эффективности интеграции экономических объектов / С.И. Левицкий, Д.П. Михайлик, И.А. Фрунзе  // Нове в економічній кібернетиці: Зб. наук. ст. / під загал. ред. Ю.Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т. // Моделювання потенціалу розвитку економічних систем. – Донецьк: “Юго-Восток”, 2013. – №3. – С.31-49.
45 Левицкий С.И. Механизм формирования стратегии управления финансовым потенциалом предприятия / Левицкий С.И., Михайлик Д.П., Фрунзе И.А // Нове в економічній кібернетиці: Зб. наук. ст. / під загал. ред. Ю.Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т. // Інтелектуалізація процесів управління підприємствами: моделі, методи, інструменти. – Донецьк: “Юго-Восток”, 2013. – №1. – С.43-58.
44 Левицкий С.И. Анализ теоретико-методологических подходов к управлению потенциалом предприятия / С.И. Левицкий, Д.П. Михайлик // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.тр. Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко –   Донецк: ДонНУ, 2012. – Вып.15. – С.62-77.
43 Левицкий С.И. Моделирование проектной интеграции в организационной структуре КП “Компания “Вода Донбасса” / С.И.Левицкий, И.А. Фрунзе, И.Г. Илясова // Науковий журнал “БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2012 – С.229-233. (Особистий внесок автора: представлено схему реалізації проектного підходу до аутсорсингу).
42 Левицкий С.И. Моделирование системной динамики эколого-экономического проекта / С.И. Левицкий // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.тр. Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац.ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2011. – Вып.14. – С.243-253.
41 Левицкий С.И. Моделирование проектного управления переработкой вторичных ресурсов для решения эколого-экономических проблем региона / С.И. Левицкий // Нове в економічній кібернетиці: Зб. наук. ст. / під загал. ред. Ю.Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т. // Проблемно-орієнтоване управління економічними об’єктами. – Донецьк: “Юго-Восток”, 2011. – №3. – С.80-90.
40 Левицкий С.И. Моделирование процессов интегрированного управления переделами металлургического предприятия / С.И. Левицкий, О.А. Голда // Нове в економічній кібернетиці: Зб. наук. ст. / під загал. ред. Ю.Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т. // Моделі інтеграції складних економічних систем. – Донецьк: “Юго-Восток”, 2011. – №2. – С.80-85. (Особистий внесок автора: запропоновано структуру моделі управління переділами виробництва)
39. Левицкий С.И. Интегрированная информационная система управления ресурсами предприятия / С.И. Левицкий, И.А.Фрунзе, Н.М.Зайцева // Міжнародний науковий журнал “Економічна кібернетика”. – Донецьк, ДонНУ, 2010. – №1-3(61-63). -С.87-94. (Особистий внесок автора: розроблено модель інтегрованої інформаційної системи управління)
38 Левицкий С.И. Моделирование управления информационными ресурсами в проектной интеграции / С.И. Левицкий, О.М. Густера, М.Г. Штода // Моделі управління в ринковій економіці: Зб. наук.пр. Заг. ред. та передмова. Ю.Г. Лисенка; Донецький нац.ун-т. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – Вип.13. – С.172-179. (Особистий внесок автора: розроблено проектний підхід до інтеграції інформаційних ресурсів)
37 Левицкий С.И. Система поддержки принятия логистических решений металлотрейдера / С.И. Левицкий, Л.В. Ткач, И.А. Фрунзе // Нове в економічній кібернетиці: Зб. наук. ст. / під загал. ред. Ю.Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т. // Технології штучних нейронних мереж в економіці. – Донецьк: “Юго-Восток”, 2010. – №4. – С.45-57. (Особистий внесок автора: розроблено структуру системи підтримки прийняття рішень)
36 Левицкий С.И. Моделирование  жизнеспособной системы управления проектом сложного экономического объекта / С.И. Левицкий // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимир Даля. –  Луганськ: Вид-во СхНУ, 2010. – №8(150). Частина 1. – С.132-136
35 Левицкий С.И. Моделирование координации инвестиционных проектов в Донецкой области / С.И. Левицкий, А.В. Кулемзин // Нове в економічній кібернетиці: Зб. наук. ст. / під загал. ред. Ю.Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т. // Моделювання регіональних економічних систем. – Донецьк: “Юго-Восток”, 2010. – №3. – С.88-107. (Особистий внесок автора: реалізовано модель координації інвестиційних проектів у ППП Powersim)
34 Левицкий С.И. Моделирование процессов функционирования сложных экономических систем / С.И. Левицкий, И.А. Фрунзе, Е.А. Вдовиченко // Нове в економічній кібернетиці: Зб. наук. ст. / під загал. ред. Ю.Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т. // Сучасні моделі й методи управління інноваційними підприємствами. – Донецьк: “Юго-Восток”, 2010. – №2. – С.51-60. (Особистий внесок автора: розроблено обґрунтовано викоритання методу системної динаміки для моделювання управління складними економічними системами)
33. Левицкий С.И. Концептуальная модель координации процессов управления региональным инвестиционным проектом / С.И. Левицкий, А.В. Кулемзин // Міжнародний науковий журнал “Економічна кібернетика”. – Донецьк, ДонНУ, 2009. – №5-6(59-60). -С.26-37. (Особистий внесок автора: розроблено підхід до координації регіональних інвестиційних проектів)
32 Левицкий С.И. Анализ интеграции сложных экономических систем / С.И. Левицкий, И.А. Фрунзе // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.тр. Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац.ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2009. – Спецвыпуск. – С.89-97. (Особистий внесок автора: проаналізовано моделі інтеграції складних економічних систем)
31 Левицкий С.И. Модель управления персоналом проекта / С.И. Левицкий // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.тр. Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац.ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2009. – Вып.12. – С.125-139.
30 Левицкий С.И. Моделирование проектного финансирования наукоемких предприятий / С.И. Левицкий // Новое в экономической кибернетике: (Сб. научн. ст.) Под общ. ред. Ю.Г.Лысенко; Донецкий нац. ун-т. // Модели финансовой инфраструктуры. – Донецк: ДонНУ, 2009. – №2. – С.129-144.
29 Левицкий С.И. Проблемы проектного управления экономическими объектами как сложными системами / С.И. Левицкий // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч.ст. / Под общ.ред. Ю.Г. Лысенко / Модели и методы управленческого консультирования. – Донецк: ДонНУ, ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2009. – Вып. 1. –  С. 71-89.
28 Левицкий С.И.  Реализация имитационной модели оценки эффективности предприятий ВКХ / С.И. Левицкий, О.Г. Мокрый // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.тр. Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац.ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2008. – Спец.вып. – С.248-264. (Особистий внесок автора: розроблено процедуру реалізації моделі у ППП Powersim)
27 Левицкий С.И. Имитационное моделирование оценки эффективности функционирования предприятий в водохозяйственных системах / С.И. Левицкий // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.тр. Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац.ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2008. – Вып.11. – С.275-287.
26 Микитенко В.В. Моделі ефективного управління розвитком економічної системи та наслідки їх запровадження / В.В. Микитенко, С.И. Левицкий // Міжнародний науковий журнал “Економічна кібернетика”. – Донецьк, ДонНУ, 2008. – №3-4(51-52). – С.12-20. (Особистий внесок автора: проаналізовано наслідки впровадження моделей енергоефективності в національній економіці)
25 Левицкий С.И. Имитационная модель оценки эффективности наукоемких предприятий / С.И. Левицкий // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч.ст. / Под общ.ред. Ю.Г. Лысенко / Моделирование систем обслуживания в экономике.- Донецк:ДонНУ, ООО “Юго-Восток,Лтд”,2008.- Вып. 4.- С.29-44.
24 Левицкий С.И. Оценка эффективности проектного механизма правления каналами распределения металлотрейдера / С.И. Левицкий, Л.В. Ткач, Н.М. Зайцева // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч.ст. / Под общ.ред. Ю.Г. Лысенко / Моделирование логистических систем. – Донецк: ДонНУ, ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2008. – Вып. 3. –  С. 119-131. (Особистий внесок автора: запропоновано модельну схему оцінки ефективності проектного механізму управління)
23 Левицкий С.И. Моделирование процессов проектного управ-ления на предприятиях водно-канализационного хозяйства / С.И. Левицкий // Міжнародний науковий журнал “Економічна кібернетика”. – Донецьк, ДонНУ, 2008. – №1-2(49-50). – С.34-41.
22 Левицкий С.И. Диагностика системы проектного управления предприятием / С.И. Левицкий // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч.ст. / Под общ.ред. Ю.Г. Лысенко / Модели корпоративного менеджмента. – Донецк: ДонНУ, ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2008. – Вып. 2. – С.33-42.
21 Левицкий С.И. Модели проектного управления сложными экономическими объектами / С.И. Левицкий // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч.ст. / Под общ.ред. Ю.Г. Лысенко / Модели проектного менеджмента. – Донецк: ДонНУ, ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2008. – Вып. 1. –  С. 5-19.
20 Левицкий С.И. Совершенствование управления организационными проектами предприятий / С.И. Левицкий // Економіка і організація управління: Збірник наукових праць. Випуск 1. / Під заг.ред.П.В.Єгорова. – Донецьк: ДонНУ, Каштан, 2007. – С.73-84.
19 Левицкий С.И. Проектный механизм сбытовой логистики металлотрейдера / С.И. Левицкий, Л.В. Ткач // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.тр. Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац.ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2007. – Вып.10. – С.175-185. (Особистий внесок автора: запропоновано модель проектного механізму збутової логістики)
18 Левицкий С.И. Организационная модель управления инвестиционными процессами региона / С.И. Левицкий, А.В. Кулемзин // Новое в экономической кибернетике: (Сб.научн.ст.) Под общ.ред.Ю.Г.Лысенко; Донецкий нац.ун-т.// Инновации, инвестиции, кредитование: методы, модели, механизмы – Донецк: ДонНУ, 2007. – Вып.3. – C.115-125. (Особистий внесок автора: представлено организаційні інструменти моделювання інвестиційними процесами)
17 Левицкий С.И. Механизм оценки эффективности проекта по переработке вторичных ресурсов / С.И. Левицкий, А.Ю. Варес // Міжнародний науковий журнал “Економічна кібернетика”. – Донецьк, ДонНУ, 2007. – №5-6(47-48). – С.55-60. (Особистий внесок автора: розроблено схему оцінки ефективності проекту по переробці вторинних ресурсів)
16 Левицкий С.И. Моделирование выравнивания загрузки потока производства предприятия / С.И. Левицкий, Н.М. Кулик, О.Л. Петренко // Міжнародний науковий журнал “Економічна кібернетика”. – Донецьк, ДонНУ, 2007. – №3-4(45-46). – С.62-71. (Особистий внесок автора: розроблено постановку задачі моделювання вирівнювання завантаження виробництва підприємства)
15 Левицкий С.И. Концепция синтеза логистической системы металлоторговой компании / С.И. Левицкий, Л.В. Ткач // Міжнародний науковий журнал “Економічна кібернетика”. – Донецьк, ДонНУ,2007.- №1-2(43-44).- С.48-55. (Особистий внесок автора: запропоновано проектний підхід до розробки концепції)
14 Левицкий С.И. Маркетинговый   механизм управления потоками металлопродукции / С.И. Левицкий, Л.В. Ткач // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.тр. Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац.ун-т. – Донецк: ДонНУ, Том 2, 2006. – Вып.9 – С.355-365. (Особистий внесок автора: проаналізовано механізми управління потоками металопродукції)
13 Левицкий С.И. Организационно-проектный механизм управления логистической цепью металлотрейдера / С.И. Левицкий, Л.В. Ткач // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.тр. Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац.ун-т. – Донецк: ДонНУ, Том 2, 2006. – Спец. вып. – С.110-119. (Особистий внесок автора: запропоновано проектний підхід до розробки организаційного механізму управління логістичним ланцюгом)
12 Левицкий С.И. Моделирование конкуренции в сфере малого бизнеса с использованием нелинейной динамики / С.И. Левицкий, И.Б. Буркинский, О.С. Гугля //  Модели управления в рыночной экономике. Сборник научн. трудов. –  Донецк, ДонНУ, 2005. –  Вып.8. – с.47-60. (Особистий внесок автора: розроблено модель конкуренції з викоритсанням теорії катастроф)
11 Левицкий С.И. Система поддержки принятия решения на основе динамичного подхода к управлению для крупных корпораций / С.И. Левицкий, А.А. Богатыренко // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч.ст. / Под общ.ред. Ю.Г. Лысенко / Модели и методы информационного обеспечения принятия решений. – Донецк: ДонНУ, ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2004. – Вып. 4 –  С. 48-58. (Особистий внесок автора: удосконалено підхід до управління підприємством з використанням динамічного ядра)
10 Левицкий С.И. Функционирование системы подготовки управленческих решений на предприятиях машиностроения / С.И. Левицкий, Лепа Р.Н., Пищенко Ю.Ю. // Модели управления в рыночной экономике. Сборник научн. трудов. – Донецк, ДонНУ, 2003. – Вып.6. – с.246-259. (Особистий внесок автора: проаналізовано моделі прийняття рішень в інформаціних системах)
9 Левицкий С.И. Системные характеристики процесса управления бизнес-проектами / С.И. Левицкий // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі та громадського харчування. Випуск 14. Том II./ Голов.ред. О.О.Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – С. 340-343;
8 Левицкий С.И. Гибкость и адаптивность производственно-экономических систем / С.И. Левицкий, Р.А. Руденский, В.Н. Кравченко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Економічна серія. – Х.: 2001. – №535. – С. 287-290 (Особистий внесок автора: проаналізовано системні властивості економічних об’єктів).
7 Левицкий С.И. Экспресс-диагностика системы управления предприятием / Левицкий С.И., Маншилин К.Н., Филлиппов А.В. // Новое в экономической кибернетике: сб.науч.ст. / Под общ. ред. Лысенко Ю.Г. / Управленческое консультирование. – Донецк: ДонГУ, 2000 г. – №1. – С. 60-70. (Особистий внесок автора: запропоновано новий підхід до діагностики системи управління виробничим підприємством при переході на нові інформаційні технології в управлінні фінансами)
6 Лепа Р.Н. Интеграция системы управленческого учета и финансового моделирования на предприятии / Лепа Р.Н., Левицкий С.И. // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник ХДПУ. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип.122, ч. 3. – С. 220-222. (Особистий внесок автора: розглянуто особливості координації систем управлінського обліку і фінансового планування на підприємстві)
5 Левицкий С.И. Моделирование динамики финансовых средств предприятия // Новое в экономической кибернетике: сб.науч.ст. / Под общ. ред. Лысенко Ю.Г. / Модели и методы финансового менеджмента. – Донецк: ДонНУ, 2000 г. – №3. – С. 77-84.
4 Левицкий С.И. Моделирование финансовой деятельности производственного предприятия методом системной динамики // Модели управления в рыночной экономике. Донецк, ДонГУ, 2000. -С.159-163.
3 Виноградский С.Б. Синтез гибкой системы принятия решений / Виноградский С.Б., Левицкий С.И., Литвиненко С.В. // Вестник ДонГУ. – Донецк: ДонГУ, 2000 г. – С. 89-96.  (Особистий внесок автора: запропоновано багатокритеріальну модель прийняття динамічних фінансових рішень)
2 Денисов В.И. Новые информационные технологии в процессе контроля реализации проекта / Денисов В.И., Левицкий С.И., Федченко В.В.  // Модели управления в рыночной экономике. – Донецк: ДонГУ, 1999 р. – С. 70-80.  (Особистий внесок автора: розроблено методичні основи застосування фінансової інформаційної технології управління проектами “Project Expert”)
1 Лысенко Ю.Г. Экономико-математическое моделирование эффективности использования финансовых инструментов / Лисенко Ю.Г., Левицкий С.И., Свиденко Р.В. // Модели управления в рыночной экономике. – Донецк: ДонГУ, 1998 р. – С. 271-281. (Особистий внесок автора: синтезовано модель вексельного обігу для транспортних підприємств і зроблено оцінку ефективності запропонованої моделі)