Тези доповідей на конференціях

35 Левицький С. І. Сучасні напрямки розвитку ІТ в прикладних дослідженнях ЗІЕІТ // Збірник тез учасників XXIV науково-практичної конференції ЗІЕІТ. Запоріжжя: Вид-во ЗІЕІТ, 2022, с. 75 doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.7710496
34 Руденський Р.А. Проблеми управління розвитком ІТ у прикладних дослідженнях / Руденський Р.А., Левицький С.І.// Матеріали X Інтернет-конференції НУБіП “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2022”, 14-15 листопада 2022 р. — Київ, НУБіП, 2023. — c.91-93
33 Левицький С.І. Моделювання, аналіз та конструювання програмного забезпечення: проектний аспект // Левицький С.І., Жеребцов О.А., Дереза К.В.// Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод” — Краматорськ, ДДМА, 2022. Available at: http://cit.dgma.donetsk.ua/materials/paper_citae_2022.pdf
32 Левицький С.І., Шляга О.В. Удосконалення інформаційного забезпечення в системах стратегічного управління Available at: http://econference.nubip.edu.ua/index.php/grpi/grpi21/paper/view/2572 Date accessed: 12 Jul. 2021.
31 Левицький С.І. Проектний підхід та моделювання інформаційних потоків у галузі економіки програмного забезпечення // Левицький С.І., Шляга О.В., Костерний Д.О.// Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод” (23-24 квітня 2021 року) — Краматорськ, ДДМА, 2021. — c.307-310 Available at: http://cit.dgma.donetsk.ua/materials/paper_citae_2021.pdf
30
Shliaha O.V. Trends and prospects of the development of the world market of information technologies // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» 3-5 березня 2021 / Shliaha O.V., Reznichenko Yu.S., Levytskyi S.I. Available at: http://feba.nau.edu.ua/images/conf-ec-2021/2-18.pdf
29 Zherlitsyn D., Levytskyi S., Ogloblina V., Mykhailyk D. Enterprise financial potential: key elements and modeling principles // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції 09-10 квітня 2020 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. Available at: https://mpsesm.org/book/2020/thesis01-896.html#thesis01-896
28. Zherlitsyn, D., Levytskyi, S., Mykhailyk, D., & Ogloblina, V. (2019, September). Assessment of Financial Potential as a Determinant of Enterprise Development. In Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Atlantis Press. Available at: https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.42
27 Левицький С.І. Імітаційний підхід до моделювання рефлексивного управління проектною діяльністю підприємства / С.І. Левицький, Д.О. Трегуб // Матеріали Інтернет-конференції НУБіП “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2019”, 15-16 травня 2019 р. Доступно на http://econference.nubip.edu.ua/index.php/grpi/grpi19/paper/view/1748
26 Левицький С.І. Механізм організації інтегрованого управління групою підприємств / С.І. Левицький, Д.П. Михайлик, Д.О. Трегуб // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем», 19-20 березня 2019 р. – Київ, НАУ, 2019. Available at: http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=483520&lang=uk-UA
25 Левицький С.І. Актуарний підхід до моделювання економічного еквіваленту вартості життя у Запорізький області / С.І. Левицький, О.М. Гнєушев, В.М. Махлинець // Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 4–5 жовтня 2018 р., м. Київ. — К.: КНЕУ, 2018. — с.235-238. Доступно на http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25982/ZE_2018_68.pdf
24 Левицкий С.И. Информационная поддержка интеграции сложных экономических систем / С.И. Левицкий , Д.П. Михайлик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Прогнозування соціально-економічних процесів” – Бердянськ: видавець Ткачук О.В., 2016. – С.315-322.
23 Левицький С.І. Моделювання проектного управління промисловими підприємствами / С.І. Левицький, С.Б. Загоруйко / Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції “Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління”. – Полтава, ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: http://http://www.ek.puet.edu.ua/files/es2015.pdf
22 Левицкий С.И. Информационные технологии и системы поддержки интеграции сложных экономических объектов / Вдовиченко О.О., Левицький С.І., Фрунзе І.О. // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”. Харків, 3-12 квітня 2014 р. – Режим доступу: http://mpsesm.org/ index.php/mpsesm/mpsesm6/paper/view/82
21 Левицкий С.И. Информационная поддержка принятия решений в управлении интеграцией предприятий / С.И. Левицкий, И.А. Фрунзе // Матерiали наукової конференцiї Донецького нацiонального унiверситету за пiдсумками науково-дослiдної роботи унiверситету за перiод 2011-2012 рр.: (15.03-25.04 2013 р.). – Донецьк, 2013. – С. 351.
20 Левицкий С.И. Концептуальный подход к моделированию проектного управления экономическими объектами / С.И. Левицкий // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”. – Харків, 9-10 квітня 2012 р. – С.317-319.
19 Левицкий С.И. Модель оценки эффективности интегрированного управления/ С.И.Левицкий, Е.А.Вдовиченко // Матеріали XVI Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми економічної кібернетики”. Том II. – Одеса, 14-16 вересня 2011р. – С.30-31. (Особистий внесок автора: запропоновано підхід до оцінки ефективності управління)
18 Левицкий С.И. Современные методы перспективного финансового планирования на предприятии / С.И. Левицкий // Матеріали наукової конференції професорсько – викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково – дослідної роботи за період 2009 – 2010 рр. Т.2 / Під ред. П.В. Єгорова, С.В. Беспалової. – Донецьк: Цифрова типографія, 2011. – С. 371.
17 Левицкий С.И. Проектное управление сложными экономическими системами / С.И. Левицкий // Матеріали XV Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми економічної кібернетики” – Луганськ – Євпаторія , 4-8 травня 2010 р. – С.215-216.
16 Левицкий С. И. Модели проектного управления сложными экономическими объектами / С. И. Левицкий // Матерiали наукової конференцiї професорсько-викладацького складу, наукових спiвробiтникiв i аспiрантiв Донецького нацiонального унiверситету за пiдсумками науково-дослiдної роботи унiверситету за перiод 2007-2008 рр.: (6.04-14.05 2009 р.). – Донецьк, 2009. – С. 139.
15 Левицький С.I. Проблеми розвитку фiнансових систем управлiння пiдприємством / Д.А. Зiнченко, С.I. Левицький // “Управлiння розвитком соцiально-економiчних систем: глобалiзацiя, пiдприємництво, стале економiчне зростання”, мiжнародна наукова конференцiя студентiв та молодих учених – Донецьк, 2009. – Ч.4. – С.204-206. (Особистий внесок автора: проаналізовано системи управління фінансами підприємств)
14 Левицкий С.И. Моделирование проектного управления сложными экономическими объектами / С.И. Левицкий // Тези доповідей. XIII Всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики”. 2-5 жовтня 2008р., м.Партеніт, 2008. – С.138-140.
13 Левицький С.І. Моделювання інноваційного проекту у галузі нанотехнологій / С.І. Левицький // Тези доповідей. XII Всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики”. 3-5 жовтня 2007р., м.Львів, 2007. – С.76-77.
12 Левицкий С.И. Проектный механизм управления логистической цепью / С.И. Левицкий // Материалы итоговой научной конференции Донецкого национального университета за период 2005-2006 гг.: Экономическая кибернетика (г.Донецк, апрель 2007 г.) / Отв.ред.Ю.Г.Лысенко. – Донецк, ДонНУ, 2007. – С. 31-33.
11 Левицкий С.И. Совершенствование организационного проектирования системы управления предприятия / С.И. Левицкий // Тезисы докладов. V Международная научно-практическая конференция “Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами”. – Харков: Национальный аэрокосмический университет им.Н.Е.Жуковского “Харьковский авиационный институт”, 2007 – С.87-88.
10 Левицкий С.И. Моделирование задач проектного управления сложными экономическими объектами / С.И. Левицкий // Тези доповідей. XI Всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики” 05-07 жовтня 2006 р. м.Алушта. – Донецьк, ООО “Апекс”, 2006 р. – С.65-67.
9 Левицкий С.И. Проектирование информационной системы ВЭД металлургического предприятия / С.И. Левицкий, Д.П. Михайлик // Тези доповідей. IX Всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики”, 17-18 вересня 2004 р., м.Запоріжжя – Донецьк: ООО “Апекс”, 2004. – С.61-65. (Особистий внесок автора: удосконалено схему інформаційної системи за рахунок проектних параметрів)
8 Левицкий С.И., Черкасова Т.А. Концепция гибкой системы финансового менеджмента территориально – распределенного производственного предприятия / С.И. Левицкий // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта’2004”. Т21.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.23-26. (Особистий внесок автора: запропоновано проектний підхід до розробки концепції)
7 Левицкий С.И. Анализ проблем внедрения и использования автоматизированных систем поддержки принятия финансовых решений / С.И. Левицкий // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта’2003”. Том 21.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 29-31.
6 Левицький С.І. Удосконалення профілю об’єднання підприємств / С.І. Левицкий, І.А. Фрунзе // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта’2002”. – Том 18. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 23-24. (Особистий внесок автора: запропоновано систему критеріїв визначення профілю)
5 Левицький С.І. Моделювання фінансової діяльності виробничо-економічних систем із застосуванням методу системної динаміки / Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів: Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку – Львів, 22-26 травня 2000р. – С. 386-387.
4 Денисов В.И. Механизмы управления проектами методами ТАС / [Денисов В.И., Левицкий С.И.] // Теория активных систем. Труды юбилейной международной научно-практической конференции. – Москва: СИНТЕГ, 1999 р. – С.149-150 (Особистий внесок автора: розроблено механізм управління фінансовим проектом з використанням апарата теорії активних систем)
3 Капустин Н.П. Моделирование экономической безопасности предприятия в условиях воздействия угроз теневого сектора экономики / [Капустин Н.П., Левицкий С.И. ] // Труды IV Всеукраинской конференции по проблемам экономической кибернетики. – Желтые Воды, май 1999 г. – С. 18-22. (Особистий внесок автора: подано основні положення забезпечення і управління фінансовою безпекою підприємства в динаміці як найважливішої складової його економічної безпеки)
2 Левицький С.І. Визначення фiнансово-господарського становища пiдприємства / [Левицький С.І., Лепа Р.М., Самiрханов В.А.] // Розбудова держави: духовнiсть, екологiя, бiзнес. Збiрник матерiалiв другоi Загальноукраiнськоi студентськоi науковоi конференцii / Вiдп. ред. Л.О. Красницька. – К.: Всеукраiнський благодiйний культурно-науковий фонд Т.Г.Шевченка; Провiд ОУН, 1996 р. – С.233.
1 Лысенко Ю.Г. Определение финансово-хозяйственного состояния предприятия / [Лысенко Ю.Г. , Петренко В. Л., Лепа Р. Н., Левицкий С.И., Самирханов В. А.] // Тезисы докл. 1-й Всеукраинской научно-метод. конф. по проблемам экономической кибернетики. Мариуполь. ДонГУ.- 1995.- С.27-28.