Інші публікації

19 Жерліцин Д.М., Левицький С.І. та ін. / Моделювання економічної динаміки: навчальний посібник. – Київ: НУБіП, 2021. – 196 с.
18 Михайлик Д.П. Інтеграція на рівні мезо- та мікроекономічних систем / Д.П. Михайлик, С.І. Левицький / Глобальна економіка: підручник. – Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2017. – 612 с.
17 Шарапов В.С. Моделювання поведінкової економіки: наслідки керованого вибору у фінансових пірамідах / В.С. Шарапов, Д.О. Трегуб, С.І. Левицький // Труды ЗИЭИТ. – т.5. – 2017. – С.53-61. Режим доступу: http://www.zieit.edu.ua/wp-content/uploads/Printed/trudy2017.pdf
16. Levitskiy S.I. & Frunze I.A. Planning Technique For Complex Economic Object’s Synergy At Mergers And Acquisitions // International Journal of Economics, Commerce and Management. – 2014 – Vol. 2, Is.6. – Availible at: http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/266.pdf
15. Levitskiy S.I. & Frunze I.A. & Mikhaylik D.P. Assessment Techniques For Integration Efficiency Of Economic Objects // International Journal of Economics, Commerce and Management. – 2014 – Vol. 2, Is.2. – Availible at: http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2014/02/222.pdf
14 Моделі проектного управління складними економічними об’єктами [Текст] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.11 / Левицький Станіслав Іванович ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 44 с.
13 Моделі проектного управління складними економічними об’єктами [Текст] : Дис. … д-ра екон. наук : 08.00.11 / Левицький Станіслав Іванович ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 480 с.
12 Левицкий С.И. Управление проектом коммерциализации научных исследований / Ю.Г.Лысенко, С.И. Левицкий // Стендовый доклад на конкурсе стендовых инновационных проектов преподавателей и научных сотрудников ДонНУ. – Донецк, ДонНУ, 9 июня 2011 г.  (Особистий внесок автора: представлено проектний підхід до впровадження інноваційного проекту НТЦ “Реактивелектрон” НАН України)
11 40 лет Экономической кибернетике в Украине (люди, факты, комментарии): (Научн.альманах) / Ю.Г.Лысенко, С.И. Левицкий, О.С. Гугля, О.Л. Петренко ; Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко – Донецк: ООО „Апекс”, 2005. – 150 c.
10 Математичне моделювання в міжнародній економіці. Навчальный посібник / [Берсуцький Я.Г., Демєнтьєв В.В., Дзюба С.Г. та ін.];  Під ред. доц. Демєнтьєва В.В., проф. Берсуцького Я.Г. – Донецьк: ТОВ “Лебідь”,2004. – 473 с. – з грифом МОН України
9 Левицкий С.И. Использование специализированных пакетов прикладных программ в современных технологиях организации учебного процесса / Левицкий С.И., Маншилин К.Н., Соломаха С.А. // Новое в экономической кибернетике: сб.науч.ст. / Под общ. ред. Лысенко Ю.Г. /Дистанционное обучение  – Донецк: ДонГУ, 2002 г. –  №1. – С. 80-86.
8 Лепа Р.Н. Информационные системы и технологии на предприятии. Лабораторный практикум / Лепа Р.Н., Левицкий С.И.  – Донецк: ДИЭХП, 2002. – 48 с.
7 Моделювання динаміки фінансової діяльності виробничо-економічних систем [Текст] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.03.02 / Левицький Станіслав Іванович ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 20 с.
6 Моделювання динаміки фінансової діяльності виробничо-економічних систем [Текст] : Дис… канд. екон. наук: 08.03.02 / Левицький Станіслав Іванович ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 177 с.
5 Аудит и планирование маркетинга: руководство по использованию  системы Marketing Expert для магистров экономических специальностей и студентов специальности “Экономическая кибернетика” / [Ю.Г.Лысенко,  С.И. Левицкий, Т.С.Шаталова, С.В.Атамась, К.Н.Маншилин] – Донецк: ДонГУ, 2000.-94с.
4 Практикум  по применению информационных  технологий Project Expert в финансовом   планировании: для магистров эк.специальностей  и студентов специальности “Экономическая кибернетика” / [Ю.Г.Лысенко, С.И. Левицкий, Т.С.Шаталова, С.В.Атамась, В.Н.Кравченко, Е.В.Мельник] – Донецк: ДонГУ, 2000. – 81 с.
3 Руководство по анализу финансового состояния предприятия с использованием системы “Аudit expert” / [Ю.Г.Лысенко, С.И. Левицкий, Т.С.Шаталова, Н.В. Зименко] – Донецк: ДонГУ, 2000. – 59 с.
2 Лысенко Ю.Г. Управление проектом реализации незавершенного строительства угольной шахты: препринт доклада / [Лысенко Ю.Г., Денисов В.И., Левицкий С.И. ]. – Донецк: ИЭП НАНУ, 1997 р. – 28 с. (Особистий внесок автора: запропоновано новий підхід до управління проектним фінансуванням незавершеного будівництва вугільної шахти “Самсонівська-Західна” (м. Краснодон))
1 Лысенко Ю.Г. Определение финансово-хозяйственного состояния предприятия: препринт доклада / [Лысенко Ю.Г., Петренко В.Л., Лепа Р.Н., Левицкий С.И., Самирханов В.А.] – Донецк: ИЭП НАНУ, 1995 р. – 46 с. (Особистий внесок автора: запропоновано методику проектування автоматизованого робочого місця економіста-аналітика)